Algemene voorwaarden

Artikel1 - Definities

In deze voorwaardenwordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon dieniet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst opafstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan deleverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel datde consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijkis gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging enongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor deconsument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voorherroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kaninvullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke ofrechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomstwaarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voorverkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van deovereenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;
10. Techniekvoor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor hetsluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdigin dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. AlgemeneVoorwaarden: deonderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel2 - Identiteit van de ondernemer

Haar en Huid instituut Westland
Voorstraat 96
2685 EP Poeldijk

Telefoonnummer: 0174 – 621936
E-mailadres: info@haarenhuidinstituutwestland.nl
KvK-nummer: 58156844

Artikel3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing opelk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst opafstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consumentbeschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat deovereenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemenevoorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van deconsument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronischwordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomstop afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langselektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanigewijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagenop een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zalvoordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar vande algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en datzij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijzekosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaardentevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is hettweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich ingeval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op detoepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemenevoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigdworden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige instand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangenworden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveelmogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaardenzijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van dezealgemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van éénof meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naarde geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduurheeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbodvermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer isgerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurigeomschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving isvoldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door deconsument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingenzijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ofdiensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden deondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in hetaanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding ofontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn eenwaarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan nietgaranderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleurenvan de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voorde consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan deaanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zalkomen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van hetherroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoeringvan de overeenkomst;
o determijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen deondernemer de prijs garandeert;
o dehoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van hetgebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op eenandere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruiktecommunicatiemiddel;
o ofde overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welkewijze deze voor de consument te raadplegen is;
o demanier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hemin het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indiengewenst herstellen;
o deeventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan wordengesloten;
o degedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deconsument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o deminimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaaldein lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van hetaanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langselektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronischeweg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst vandeze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument deovereenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot standkomt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelenter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor eenveilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal deondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijkekaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingenkan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer opgrond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan tegaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren ofaan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aande consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat dezedoor de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op eenduurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van devestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en dewijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan weleen duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garantiesen bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van dezevoorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan deconsument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzeggingvan de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan éénjaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepalingin het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder deopschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffendeproducten.

Artikel6 - Herroepingsrecht

1. Bijde aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijngaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een voorafdoor de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger.
2. Tijdensde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst tebehouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij hetproduct met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - inde originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de doorde ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneerde consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplichtdit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Hetkenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat deconsument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijnherroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijnteruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indiende klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het productniet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijnherroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijnrekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft,zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het productreeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van completeterugzending overlegd kan worden.

Artikel8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van deconsument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van hetherroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in hetaanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechtsmogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer totstand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk vanaard zijn;
c. die door hun aard niet kunnenworden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven ofverouderen;
e. waarvan de prijs gebonden isaan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloedheeft;
f. voor losse kranten entijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen encomputersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënischeproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechtsmogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer,restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum oftijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering metuitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd isverstreken;
c. betreffende weddenschappen enloterijen.

Artikel9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermeldegeldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of dienstenniet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen inbtw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan deondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aanschommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geeninvloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aanschommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolgzijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemerdit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn vanwettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheidheeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop deprijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of dienstengenoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk –en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheidaanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer nietverplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel10 - Conformiteit en Garantie

1. Deondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisenvan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkomingvan de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevensvoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Eendoor de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets afaan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van deovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuelegebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aande ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de productendient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. Degarantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijkegeschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door deconsument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of detoepassing van de producten.
5. Degarantie geldt niet indien:
o Deconsument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of doorderden heeft laten repareren en/of bewerken;